Wspomóż KRL - Kup cegiełkę! Weselnik.co.uk Polecane.co.uk Słuchaj KRL on-line

Odpowiedź MSZ na interpelację w sprawie odbierania dzieci Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki odpowiedział na interpelację posłanki PiS Anny Sobeckiej w sprawie odbierania dzieci Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii.

 

1. Czy Ministerstwo dostrzega rosnący problem odbierania dzieci Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych dostrzega tendencję wzrostową liczby obywateli polskich zgłaszających się do urzędów konsularnych w Wielkiej Brytanii w sprawach rodzinnych, w kontekście ingerencji władz miejscowych we władzę rodzicielską sprawowaną przez polskich obywateli. Szacuje się, że na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przebywa ok. 1 milion osób posiadających obywatelstwo polskie. Według danych opublikowanych w sierpniu 2016 r. przez brytyjski urząd statystyczny (Office for National Statistics - ONS) na koniec 2015 r. w Wielkiej Brytanii zamieszkiwało 916 tys. osób narodowości polskiej. Według kolejnych danych ONS tylko w 2016 r. w Wielkiej Brytanii urodziło się 22.928 dzieci, których matki urodziły się w Polsce. Łącznie wedle posiadanych informacji od 2005 r. Polki urodziły w Wielkiej Brytanii 183.966 dzieci. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii mieszka ponad 220 tys. małoletnich obywateli Polski. Należy do tego dodać, że raport ONS, w którym przeprowadzono analizę struktury wiekowej Polaków w Wielkiej Brytanii wskazuje, że najliczniejszą grupę stanowią Polacy w przedziale wiekowym 25-39 lat (51,4%).

 

2. Jakie działania zostaną podjęte w celu ograniczenia tego okrutnego procederu?

Działania polskiej służby konsularnej w Wielkiej Brytanii w takich sprawach obejmują w szczególności monitorowanie zgłaszanych spraw, w których doszło do ingerencji miejscowych służb socjalnych prowadzącej do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej polskiego obywatela.

W sprawach indywidualnych po otrzymaniu zgłoszenia, urząd konsularny podejmuje pisemne interwencje u władz państwa przyjmującego, kontaktując się również z adwokatami stron oraz tzw. children guardian (rodzaj kuratora powołanego przez sąd do reprezentowania interesów dziecka). W przypadku takiej potrzeby i wyrażonej przez rodziców zgody, przedstawiciel urzędu konsularnego uczestniczy w rozprawach sądowych w charakterze obserwatora. Osobom zainteresowanym (najczęściej rodzicom, ewentualnie dziadkom lub dalszym krewnym) udostępniana jest lista adwokatów specjalizujących się w prawie rodzinnym.

 

Niezależnie od powyższych działań konsulowie w Wielkiej Brytanii planują zintensyfikować nawiązane, dzięki zorganizowanej w maju 2016 r. konferencji, kontakty z brytyjskimi sędziami i praktykami prawa rodzinnego. Ponadto urzędy konsularne zamierzają kontynuować bieżącą współpracę z instytucjami, które zaangażowane są w sprawy opieki nad dziećmi, w których występuje element międzynarodowy, tj. brytyjskimi organami wyznaczonymi na podstawie rozporządzenia Bruksela II Bis: Child Abduction and Contact Unit, Department for Education (DfE), fundacją Children and Families Across Borders (CFAB), Cafcass (instytucja zajmującą się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych).

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie nadal wspierało Centrum Pomocy Rodzinie, powstałe z inicjatywy urzędu konsularnego w Londynie - projekt mający na celu wspieranie polskich rodzin w Wielkiej Brytanii, polegający na oferowaniu bezpłatnego wsparcia psychologicznego, doradztwa prawnego oraz poradnictwa niezależnego pracownika socjalnego. Ponadto w ramach projektu prowadzona będzie akcja popularyzująca rodzicielstwo zastępcze, a także organizowane będą spotkania w polskich szkołach sobotnich skierowane do rodziców i nauczycieli, poświęcone tematyce wychowania i rozwiązywania sporów na tle opieki nad dzieckiem. Środki finansowe na kampanię wygospodarowane zostały ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

 

3. Na jaką pomoc ze strony polskiego rządu mogą liczyć rodzice, którym odebrano dzieci?

Należy podkreślić, że konsul podejmuje działania zgodne z przepisami prawa polskiego, prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw obywatela polskiego. Dokonując oceny działania władz miejscowych konsulowie odnoszą się również do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2.

W związku z tym, w przypadku zgłoszonego przez rodziców naruszenia prawa konsulowie zapoznają się z okolicznościami danej sprawy oraz badają zasadność przedstawianych zarzutów. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa konsulowie podejmują interwencje, w tym występują z pytaniami i żądaniami zaprzestania naruszenia do właściwych dla spraw służb socjalnych. W dalszej kolejności konsulowie podejmują interwencje w organach państwa przyjmującego, jak również biorą udział w postępowaniach sądowych.

Konsulowie udzielają również pomocy w znalezieniu polskojęzycznego adwokata, terapeuty, psychologa lub mediatora. Istotna jest również współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości w obszarze umieszczania małoletnich obywateli polskich pod opieką krewnych w Polsce, którzy mogą wykonywać funkcje rodziny zastępczej.

 

4. W ilu przypadkach interwencje polskiego rządu w sprawie odbierania dzieci Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii zakończyły się sukcesem?

Urzędy konsularne na terenie Wielkiej Brytanii odnotowały, iż w latach 2016-2017 79 małoletnich polskich obywateli wróciło pod opiekę rodziców lub zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych u krewnych.

 

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Bartosz Cichocki

Podsekretarz Stanu

 

Już wkrótce w KRL

Popularne informacje

Szkoła modlitwy – prawdziwie sie spotkać

Szkoła modlitwy – prawdziwie sie spotkać

Czytaj więcej
Kiedys bylo lepiej?

Kiedys bylo lepiej?

Czytaj więcej
Medytacja o ojcostwie – II. Cierpienie

Medytacja o ojcostwie – II. Cierpienie

Czytaj więcej
Wobec lęku – bez szans?

Wobec lęku – bez szans?

Czytaj więcej
Serwis Radia KRL zaprojektowany i wspierany przez Opitek Design